Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Dożywianie

Czcionka:

Dożywianie

 

Uchwałą Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. został ustanowiony wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Jest to program wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art.17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U.2015.163).

 

Celem Programu jest:

ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

 

W ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziejowie udziela wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 w/w ustawy, a w szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym
- w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

 

Pomoc w formie posiłku dla dzieci przysługuje także osobom przekraczającym kryterium dochodowe 150% zgodnie z uchwała Rady Gminy Radziejów o Nr XXIV/253/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.

 

Ze wsparcia w zakresie dożywiania w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku, żywności lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych skorzystać będzie mogła osoba w rodzinie (dzieci, uczniowie), której dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekracza kwoty 684,00 zł oraz osoba samotnie gospodarująca, której dochód nie przekracza kwoty 813,00 zł.

Dochód definiowany art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej, a więc rozumiany jako sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Rodzina lub osoba samotnie gospodarująca, aby skorzystać z programu poza przesłanką dochodową musi także udokumentować przesłankę katalogowaną w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna. Mieszkańcy spełniający kryteria ubiegania się o pomoc w ramach programu skorzystają z niej bez konieczności zwrotu wydatków.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Lipiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny